Matavfallskvarn i restaurang eller storkök – Hur fungerar det?

 

Att installera en avfallskvarn är ett nytt och effektivt sätt för restauranger i Sverige att hantera sitt matavfall på. Det finns idag två olika huvudtyper av avfallskvarnar och i båda typerna maler de matavfallet i en kvarn som placeras i själva köket eller kökets diskutrymme och som sedan töms av en slambil. Det är just mellan kvarnen och tömningen som de båda systemen skiljer sig åt från varandra och det finns flera leverantörer av de båda systemen. Varje restaurang har såklart sina egna unika förutsättningar för hur de bedriver sin verksamhet och de lösningar som passar dem vad gäller arbetsytor, antalet serverade portioner, mängden personal och så vidare. Därför passar helt enkelt olika lösningar olika verksamheter.

 

Fett är däremot det som sätter igen avloppsledningar och eftersom vårt ledningsnät i Sverige är dimensionerat för att ta emot spillvatten av typisk “hushållskaraktär” måste verksamheter såsom storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en så kallad fettavskiljare installerad. Stockholm Vatten skriver på deras webbsida att fastighetsägare och vanliga abonnenter inte får släppa ut fett i större mängder. I ledningsnätet sjunker nämligen vattentemperaturen vilket gör att fett stelnar i ledningarna och orsakar stopp vilket i sin tur kan leda till källaröversvämningar eller orsaka bräddning av avloppsvatten till sjöar och olika vattendrag. Det finns idag stora problem med igensättningar i avloppsledningarna på grund av fettutsläpp från till exempel restauranger, storkök och gatukök.

 

Vad är då lösningarna på problemen?

Separat tank

Matavfallskvarn kopplad till separat tank är ett eget slutet system. Kvarnen sätts in i en bänk eller som ett eget inkast och det malda matavfallet transporteras sedan till en tank. Tanken töms till sist av en slambil från en separat koppling. Abonnemang för tömning tecknas oftast hos kommunen eller i vissa fall hos en privat firma. Alla restauranger måste däremot ha en godkänd fettavskiljare och detta system kan inte ersätta en sådan.

Slamtank kopplad till fettavskiljare

Kvarnen sätts då in i anslutning till avloppet och använder helt eller delvis de befintliga avloppsledningarna. Principen är att före fettavskiljaren ska en slamtank installeras som fångar det mesta av matavfallet. Enbart en fettavskiljare är inte tillräckligt för att kraven på utsläpp av avskiljbart fett och suspenderade ämnen uppnås om inte en matavfallskvarn också installeras.

 

Utvärdering av matavfallskvarn i restaurang och storkök

Under 2011 testades ett system i Stockholm för att hitta en lösning på problemet med matavfall från restauranger och storkök med hjälp av just en matavfallskvarn. Den tekniska lösningen som försöket grundade sig på var avfallskvarn och matavfallstank i kombination med en fettavskiljare. Analyserna av utvärderingen visar att det utgående vattnet från anläggningen nu uppfyller Stockholm Vattens krav gällande utsläpp av avskiljbart fett och suspenderade ämnen.

 

Kökspersonalen upplevde även avfallskvarnen som ett positivt hjälpmedel. Om systemet med avfallskvarn, slamtank och fettavskiljare används flitigt på restauranger och storkök i Stockholm skulle det kunna innebära en effektiv hantering av det organiska avfallet med färre transporter samtidigt som Stockholms stad skulle kunna öka sin biogasframställning. Avfallshanteringen i deltagande kök blev enklare och kostnaden för denna hantering också lägre. Arbetsmiljön har även den förbättrats påtagligt både för köks- och sophämtningspersonalen. Användningen av kvarnar innebär också att matavfallet synliggörs, vilket i sin tur medför att man får upp ögonen för svinnet och kan sätta in åtgärder för att minska detta. Miljömedvetenheten ökar bland personalen helt enkelt.

 

Du som restaurangägare eller ansvarig för storkök har därför en möjlighet att sänka dina avfallskostnader och samtidigt göra en god insats för miljön genom att sortera ut matavfallet för biologisk behandling. Matavfallet omvandlas då till biogas och biogödsel.

Om vi endast ser på matavfallet från Stockholms restauranger är det redan en väldig resurs. I Stockholm beräknas det att de idag samlar in ungefär 15 ton avfall per restaurang och år. Av detta är en stor del matavfall, av vilket vi då kan producera biogas och biogödsel till exempelvis lantbruket.

 

Comments are closed.