Definition

Stoftavskiljare är en apparat som använder elektrisk laddning för att ta bort vissa typer av föroreningar, vare sig det är kompakta partiklar eller en liten droppe i vätskeform, från luften eller andra typer av gaser i skorstenar och övriga rökkanaler. Stoftavskiljaren fungerar genom att applicera energi endast till de samlade partiklarna, utan att i större omfattning förhindra gasflödet. Apparaten, som var originellt tillverkat för att återhämta värdefulla material från olika industriprocesser, används numera för att reglera luftföroreningar, framförallt för att ta bort partiklar från besvärliga gaser från mekaniska verkstäder och energiproducerande stationer.

Design

Stoftavskiljare funktionerar genom att elektriskt ladda partiklar i gasflödet. De laddade partiklarna attraheras och lagras i tekniska plattor eller andra samlingsenheter. Den behandlade luften passerar sedan apparaten och försvinner ut i atmosfären. När tillräckligt många partiklar har lagrats i samlingsenheten skakas de av med hjälp av mekaniska blåsare. Partiklarna, som är antingen torra eller fuktiga, faller in i fickan i botten av enheten och ett transportband transporterar partiklarna för exempelvis återvinning. Stoftavskiljare utvecklas i de flesta fall med denitrifikationsenheter, som tar bort kväveoxid, men även skurborstar eller andra enheter som tar bort svaveldioxid.

Den mest enkla design av stoftavskiljare består av en rad av tunna vertikala trådar och en mängd av stora, platta och vertikala metallplattor. Dessa typer av plattor är placerade ifrån varandra med cirka 1,3 cm upp till 17,8 cm mellanrum, beroende på applikationstypen. Gasflödet flyter horisontellt mellan trådar och genom mängden av plattorna i apparaten. En negativ laddning på flera tusen volt appliceras mellan trådar och plattor för att ta bort föroreningar från gasflödet.

Process

I många industriella anläggningar skapas framförallt olika partiklar under tillverkningsprocesser, vilka släpps ut i form av damm i den heta avgasen. Om partiklarna släpps ut i atmosfären minskar partiklarna synligheten, vilket bidrar till klimatförändringen och leder till seriösa hälsoproblem för människor. Medan stora energianläggningar kan innehålla flera stoftavskiljare behöver privatpersoner endast en reningsapparat, vilket räcker för att samla 99,9 procent eller mer av allt damm i luften, vilket kan innehålla farliga ämnen som arsenik, syror och övriga kemikalier.

När du städar så vill du naturligtvis att det ska vara så enkelt och bekvämt som möjligt att använda den städutrustning du behöver. I ett hem brukar det inte vara så besvärligt att hålla reda på städutrustningen när man städar. Om du däremot städar på hotell eller andra större anläggningar med många våningar så blir det en helt annan sak. Då kommer du att uppleva att det är många saker i din städutrustning som du måste ha med dig och det kan bli mycket tid som går åt till att hämta och bära moppar, svampar, trasor, borstar, säckar, soppåsar med mera. Din kropp får ta mycket stryk om du ska bära allt som ingår i till exempel hotellstädning. Lösningen då är att använda sig av en städvagn.

En städvagn förenklar städningen betydligt när du ska ta med dig all din städutrustning till olika våningar och mellan olika lokaler och det finns många olika modeller som passar bra till olika typer av städjobb.

Hotellvagnar

Städar du på ett hotell så har vagnen plats för alla dina städtillbehör men också för handdukar, tvätt, sänglinnen och förbrukningsmaterial som rummen ska fyllas på med. Hotellvagnarna är lite större än andra städvagnar på grund av att det är mycket som ska tas med mellan rummen och de olika våningarna. För att komma till olika våningar krävs det givetvis att du tar med städvagnen i hissen. För att du ska slippa oroa dig för att vagnen ska göra märken i väggar, dörrar och möbler ifall den stöter emot så är den utrustad med ett kantskydd. Hotellvagnarna är stadiga och robusta men samtidigt har de ett elegantare utseende än andra städvagnar.

För dig som städar på hotell är städvagnen ett måste och den förenklar ditt arbete samtidigt som att du spar tid och din kropp får mindre belastningar.

Det finns en gammal sanning när man köper ett jobb – oavsett vilket – att man bara kan få två av tre av de oftast efterfrågade egenskaperna: bra, billigt och snabbt. Om det är bra och billigt går det inte snabbt; om det är bra och snabbt blir det inte billigt; och om det är billigt och snabbt blir det inte bra.

Alla som har köpt byggtjänster känner säkert igen sig i det här, vare sig det blev dåligt, kostade skjortan eller tog en evig tid. Men hur ska man då bära sig åt för att hitta en byggfirma som man blir nöjd med? Jo, hemligheten ligger i att anlita en entreprenör som väger samman pris, kvalitet och slutdatum till den helhet som passar bäst för dina behov. I så fall måste byggaren vara lyhörd för dina önskemål. Men först och främst måste du veta vad du vill.

Börja därför med att så noga som möjligt skriva ned vad du vill ha utfört, hur det ska bli och när det ska vara klart. Vänd dig sedan till flera byggfirmor med denna förteckning. Du kommer då snart att märka vilka som verkligen är angelägna om att möta dina önskemål. Dessa byggare kommer nämligen att återkomma till dig med frågor och förslag om hur planen ska bli verklighet. Då lär du dig snart hur varje del påverkar helheten om du gör på det ena eller andra sättet. Först då är du mogen att välja byggare.

Har du då fått flera likvärdiga förslag från olika byggare, bör du ändå inte alltid välja det billigaste. Din personliga relation till firman ska också vägas in. Troligen har du under offertförfarandet märkt att du har lättare att kommunicera med vissa byggare än andra. Tänk på att det nästan alltid kan uppstå oförutsedda problem under ett byggarbete. För att lösa dem i samförstånd är det viktigt att du och byggaren förstår sig på varandra som människor. Läs mer om framgångsrik byggentreprenad hos dcwast.se.

Den bästa byggaren kan således se ut på flera olika sätt. Därför är det viktigt att du verkligen hittar din typ.

 

Att installera en avfallskvarn är ett nytt och effektivt sätt för restauranger i Sverige att hantera sitt matavfall på. Det finns idag två olika huvudtyper av avfallskvarnar och i båda typerna maler de matavfallet i en kvarn som placeras i själva köket eller kökets diskutrymme och som sedan töms av en slambil. Det är just mellan kvarnen och tömningen som de båda systemen skiljer sig åt från varandra och det finns flera leverantörer av de båda systemen. Varje restaurang har såklart sina egna unika förutsättningar för hur de bedriver sin verksamhet och de lösningar som passar dem vad gäller arbetsytor, antalet serverade portioner, mängden personal och så vidare. Därför passar helt enkelt olika lösningar olika verksamheter.

 

Fett är däremot det som sätter igen avloppsledningar och eftersom vårt ledningsnät i Sverige är dimensionerat för att ta emot spillvatten av typisk “hushållskaraktär” måste verksamheter såsom storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en så kallad fettavskiljare installerad. Stockholm Vatten skriver på deras webbsida att fastighetsägare och vanliga abonnenter inte får släppa ut fett i större mängder. I ledningsnätet sjunker nämligen vattentemperaturen vilket gör att fett stelnar i ledningarna och orsakar stopp vilket i sin tur kan leda till källaröversvämningar eller orsaka bräddning av avloppsvatten till sjöar och olika vattendrag. Det finns idag stora problem med igensättningar i avloppsledningarna på grund av fettutsläpp från till exempel restauranger, storkök och gatukök.

 

Vad är då lösningarna på problemen?

Separat tank

Matavfallskvarn kopplad till separat tank är ett eget slutet system. Kvarnen sätts in i en bänk eller som ett eget inkast och det malda matavfallet transporteras sedan till en tank. Tanken töms till sist av en slambil från en separat koppling. Abonnemang för tömning tecknas oftast hos kommunen eller i vissa fall hos en privat firma. Alla restauranger måste däremot ha en godkänd fettavskiljare och detta system kan inte ersätta en sådan.

Slamtank kopplad till fettavskiljare

Kvarnen sätts då in i anslutning till avloppet och använder helt eller delvis de befintliga avloppsledningarna. Principen är att före fettavskiljaren ska en slamtank installeras som fångar det mesta av matavfallet. Enbart en fettavskiljare är inte tillräckligt för att kraven på utsläpp av avskiljbart fett och suspenderade ämnen uppnås om inte en matavfallskvarn också installeras.

 

Utvärdering av matavfallskvarn i restaurang och storkök

Under 2011 testades ett system i Stockholm för att hitta en lösning på problemet med matavfall från restauranger och storkök med hjälp av just en matavfallskvarn. Den tekniska lösningen som försöket grundade sig på var avfallskvarn och matavfallstank i kombination med en fettavskiljare. Analyserna av utvärderingen visar att det utgående vattnet från anläggningen nu uppfyller Stockholm Vattens krav gällande utsläpp av avskiljbart fett och suspenderade ämnen.

 

Kökspersonalen upplevde även avfallskvarnen som ett positivt hjälpmedel. Om systemet med avfallskvarn, slamtank och fettavskiljare används flitigt på restauranger och storkök i Stockholm skulle det kunna innebära en effektiv hantering av det organiska avfallet med färre transporter samtidigt som Stockholms stad skulle kunna öka sin biogasframställning. Avfallshanteringen i deltagande kök blev enklare och kostnaden för denna hantering också lägre. Arbetsmiljön har även den förbättrats påtagligt både för köks- och sophämtningspersonalen. Användningen av kvarnar innebär också att matavfallet synliggörs, vilket i sin tur medför att man får upp ögonen för svinnet och kan sätta in åtgärder för att minska detta. Miljömedvetenheten ökar bland personalen helt enkelt.

 

Du som restaurangägare eller ansvarig för storkök har därför en möjlighet att sänka dina avfallskostnader och samtidigt göra en god insats för miljön genom att sortera ut matavfallet för biologisk behandling. Matavfallet omvandlas då till biogas och biogödsel.

Om vi endast ser på matavfallet från Stockholms restauranger är det redan en väldig resurs. I Stockholm beräknas det att de idag samlar in ungefär 15 ton avfall per restaurang och år. Av detta är en stor del matavfall, av vilket vi då kan producera biogas och biogödsel till exempelvis lantbruket.

 

Du kanske har frågat dig vad som skiljer en vanlig verkstad från en mekanisk verkstad? Skillnaden består i vilka metoder verkstäderna använder sig av. En mekanisk verkstad använder sig av maskiner i sitt verkstadsarbete. Personerna som arbetar vid maskinerna är utbildade och certifierade för speciella mekaniska verktyg och maskiner och till exempel finns det operatörer med särskild utbildning för till exempel; MIG-, MAG- och TIG svetsning. CNS-operatörer är också en yrkesgrupp man hittar hos mekaniska verkstäder.

Den här typen av verkstäder arbetar ofta med skärande bearbetning i olika material och tar ofta fram delar och styckestillverkning med detaljer som används inom industrin. Kraven på miljö och standard är hög inom den mekaniska tillverkningsindustrin och under de senaste åren har kraven på säkerhet och certifiering ökat betydligt. Den här typen av krav är lägre hos vanliga verkstäder där verkstadsarbetarna bearbetar varje detalj från grunden och den mänskliga faktorn är delaktig vid varje moment. Denna mänskliga faktor antas vara den som går i god för att arbetet blir korrekt utfört. Den typen av verkstäder och verkstadsarbetare arbetar på en mer hantverksmässig nivå där erfarenhet och yrkesskicklighet borgar för hållbarhet och slutresultat.

mekanisk verkstad

Verkstadsindustrier och mekaniska verkstäder finns över hela landet. Runt storstäder som Malmö är den här typen av verkstäder en stor arbetsgivare och sysselsätter en stor grupp människor. Behoven av utbildade och certifierade personer är konstant och det är en yrkesgrupp som ständigt efterfrågas världen över. Att utbilda sig till CNS-operatör förutspås vara en trygg väg vad gäller arbetstillfällen och detsamma gäller för den yrkesgrupp som utbildat sig inom skärande bearbetning och MIG-, MAG- och TIG svetsning. Hittills har det varit främst män som attraheras av den här typen av yrkesutövning som den mekaniska verkstaden traditionellt innebär men även här börjar gränserna luckras upp och allt fler kvinnor söker sig till de mekaniska verkstäderna.

Tvättmaskiner har sedan länge varit ett välkommet hjälpmedel för att underlätta en syssla som de flesta tycker är ganska tråkig. När det gäller just tvättmaskiner så finns det en lång rad olika modeller och varianter att välja bland, i alla möjliga prisklasser. För bara några få tusenlappar kan du idag få en kompetent maskin som fungerar alldeles utmärkt i vanliga hushåll. Finns det då någon som helst anledning att skaffa något annat? Detta beror på var någonstans och i vilket sammanhang tvättmaskinen ska användas.

En vanlig hushållsmaskin fungerar utmärkt för en familj, men handlar det om större volymer tvätt så förslår det inte så långt. I dessa fall behövs det professionella tvättmaskiner, som klarar en större belastning och volym. Det som främst skiljer en professionell maskin från en vanlig, enkel tvättmaskin för hushållet är med andra ord kapaciteten. Den proffsiga maskinen är utrustad med en annan typ av trumma, som tål tuffa tag och är byggd för att hålla länge. Dessutom klarar en maskin av denna kaliber i regel en högre centrifugering än hushållsvarianten. Inte minst skiljer också rymligheten; professionella tvättmaskiner rymmer mer tvätt. De här maskinerna är dessutom utvecklade för att vara så energisnåla som möjligt, något som är mycket viktigt i en miljö där de används mycket.

Den här typen av maskin passar därmed utmärkt i exempelvis en tvättstuga till ett hyreshus. En professionell tvättmaskin hittar man i alla möjliga organisationer, eller där det behövs finnas lite extra kapacitet vid tvättandet. Skolor och förskolor använder sig ofta av kraftfullare tvättmaskiner och inom sjukvården likaså. Ytterligare en kategori där de professionella tvättmaskinerna används i stor utsträckning är på hotell och liknande. Slutligen finns förstås en rad olika tvättinrättningar där större och kraftfullare maskiner är ett måste. Exempelvis finns särskilda tvättmaskiner som klarar att tvätta tyngre och skrymmande tvätt, som ex. mattor.

Trasiga vitvaror är något som de flesta en dag kommer att behöva ta i tu med. Däremot kan det vara en svår uppgift för de som är outbildade inom ämnen. Därför är vitvaruservice en viktigt del i att hålla ett hem eller en företagslokal fungerande.

Företag som ägnar sig åt vitvaruservice har ofta en mängd olika erbjudanden som passar olika sorters problem eller önskemål. Först och främst så erbjuds installation, reparation eller bearbetning av olika sorters vitvaror som kylskåp, frys, tvättmaskin, torktumlare och ibland andra varor som värmepumpar. Ofta görs detta genom att kunden skickar en felanmälan som beskriver produkten, samt vad som är fel med den. I vissa fall räcker ett telefonsamtal för att guida kunden genom problemet men ibland krävs en reparation på plats. De som jobbar inom vitvaruservice prioriterar snabbhet i sina reparationer och installationer. Anledningen är att vitvaror ofta har en stor roll i olika hushåll samt företagslokaler och behövs dagligen. Vissa företag erbjuder även bortforsling av gamla vitvaror.

Det är inte ovanligt att företag som handskas med vitvaruservice även erbjuder medverkande vid ombygge eller bygge av en tvättstuga. Vissa bygger till och med nya tvättstugor från grunden. Vid byggen av tvättstugor så rekommenderas ofta vitvaror som det utförande företaget säljer. Det är därför inte ovanligt att företagen säljer sina egna, eller andra företags, vitvaror och reservdelar.

Vanligtvis så har företagen en viss avdelning som de är inriktade på. Det kan vara vitvaror inom exempelvis kök eller tvätt. Vitvaruservice är tillgängligt åt allt från privatpersoner och företag till bostadsrättsföreningar. Ofta erbjuds någon form av serviceavtal. En kund som skrivit ett serviceavtal får en bra överblick för kostnaden och prioriteras ofta över andra när det gäller tillgänglighet. Ibland har kunden även möjlighet att få en personlig servicetekniker som ansvarar för olika problem som uppstår och gör processen mer personlig.

Behöver du städning i ditt hus, företag eller i en större lokal och befinner dig i Göteborgsområdet? Då kan det vara läge att kontakta ett städbolag. Det finns en mängd Städbolag i Göteborg och de erbjuder många olika städningsformer.

Städning för privatpersoner

Att få sin städning gjord av ett städbolag passar individen som inte har tid eller ork för att göra det själv. De flesta Städbolagen i Göteborg erbjuder regelbunden städning, antingen varje dag, varannan dag eller varje vecka. Vid en överenskommelse om regelbunden städning är det vanligt att bolaget först hälsar på dig. Där dokumenterar de dina önskemål och vad ditt mål är med städningen. Även vid behov av en större städning eller städning av ett enskilt rum så passar ett städbolag fint. Badrumsstädning, storstädning, köksstädning, fönsterputsning och flyttstädning är vanliga erbjudanden. Ibland erbjuds även andra tjänster, utanför huset, som trädgårdsskötsel.

Timbank och shop

Vissa av städbolagen erbjuder vid regelbunden hemstädning en timbank. En timbank ger en översikt över dina bokningar och är ett effektivt sätt att justera ombokningar och beställa tillvalstjänster. Timbanken gör att du som kund vid sjukdom eller ombokningar sparar den outnyttjade tiden. Bolagen har ofta en shop där du som kund blir erbjuden en mängd varor. Ofta säljs städredskap som dammvippor, dammdukar, microdukar, golvmoppar och sprayflaskor. Ibland erbjuds även olika medel som vanligt rengöringsmedel och ugnsrengöringsmedel.

Städning för företag

Göteborgs många städbolag erbjuder inte bara tjänster för privatpersoner. Utan deras tjänster passar alldeles utmärkt för någon som tar hand om ett företag. Städning är extra viktigt i ett företag och måste hållas hygieniskt då många människor är i kontakt och lätt sprider bakterier. Ett företag kan ha många olika rum och lokaler. Därför kan det vara svårt att ta hand verksamhetens städning själv. På så sätt blir en regelbunden städning varje dag eller vecka ett bra alternativ. Ofta erbjuds även självständiga städtjänster som exempelvis kontorsstädning, lagerstädning, butiksstädning, fönsterputsning och mer.

Köket är en samlingsplats för många familjer. Här delar man mysiga middagar tillsammans och pratar om hur dagen varit. Köket kanske även är en plats där man samlas tillsammans med goda vänner, firar födelsedagar eller kommer till ro.

För många människor är köket ett av de viktigaste rummen i ett hem. Här vill man gärna ha det snyggt och ordningsamt, samtidigt som köket ska vara trevligt att befinna sig i. Utöver inredning som luckor och väggar är bänkskivorna i köket något som är högt prioriterat. På dessa skivor ska maten tillagas och förberedas, men skivorna ska även tåla tuffa tag och mycket väta och medel.

Vilken typ av bänkskiva man väljer beror oftast på vilken typ av inredningsstil man har och hur mycket underhåll man vill lägga på skivan. Det kan vara svårt att välja ut en ny och visst hade det varit enkelt om man först kunde se slutresultatet innan man handlar. Nu är detta möjligt!

Med hjälp av dagens teknik kan du nu använda dig av internet för att se hur olika bänkskivor passar in i ditt hem. Du börjar enkelt med att välja vilket material du vill ha på skivan och här kan du välja mellan sten, laminat eller rostfritt stål. Utöver material så kan du även välja vilken färg du önskar på din bänkskiva eller om skivan ska vara rak eller vinklad.

Genom att designa din egen bänkskiva online, slipper du bli missnöjd över ditt köp. Du kan alltså själv bestämma exakt hur din skiva ska se ut och på så sätt få skivan att passa in med övrig inredning. Bänkskivor i hemmet är idag mer än bara en plats att skära grönsaker på. Med en modern bänkskiva får du nämligen även en snygg detalj och kan skapa exakt den karaktär du vill ha på ditt kök.

Marknaden har ett stort utbud av olika produkter för solskydd där plisségardiner har visat sig vara ett såväl populärt som modernt alternativ. Det finns många fördelar med denna produkt men den främsta nyttan är att plisségardinen på ett smidigt, praktiskt och flexibelt sätt kombinerar persiennens fördelar med rullgardinens. Plisségardinen är mer lätthanterlig än en persienn och har fler fördelar än en rullgardin samt att den kan monteras på ställen där de andra alternativen är omöjliga. Dessutom kan de beroende på modell justeras med större precision och vara till bästa möjliga nytta då de kan dras både uppifrån och ner eller tvärtom alltefter önskat läge.

Plisségardinen kan enklast beskrivas som en veckad vävpersienn som kan hänga fritt, monteras i ramar som även möjliggör infästning i öppningsbara fönster eller dörrar samt användas i takfönster och vanliga fönster av olika slag. Det finns motoriserade och manuella varianter på marknaden som styrs via fjärrkontroll, via solenergi, dragstav, vev eller snöre. Alltefter tycke, smak och plånbok. Plisségardinerna är otroligt eleganta samtidigt som de är diskreta. De passar därför lika bra på kontoret som i matsalen eller på glasverandan.

Vidare är plisségardiner utmärkta som både solskydd och insynsskydd på grund av dess unika textilegenskaper. De är dessutom väldigt anpassningsbara och passar de flesta typer av fönster.

En av de bästa egenskaperna är de stora valmöjligheterna i fråga om plissétyget. Nyttan man som konsument kan ha av en mörkläggande gardin med dubbel väv är tygets värmeisolerande förmåga som rent faktiskt sparar energi. Dessa mörkläggande plisségardiner brukar kallas duetter. Plisséer med mer transparent väv brukar väljas om man önskar ett lätt och elegant intryck och en halvtransparent väv för den som önskar mer insynsskydd.

En annan fördel med plisségardinerna är att de är enkla att rengöra och lätta att montera. De flesta plisséer finns tillgängliga i alla tänkbara färger och mönster. Prisklasserna varierar och det går att få både väldigt exklusiva modeller och lite enklare men billigare alternativ. Viktigt att tänka på är att mäta sina fönster eller dörrar ordentligt vid beställning online.

next posts >>